Erhvervslejemål, advokat hørsholm, Erhvervsejendomme, Erhvervsudlejning, Erhvervsudlejning, Erhvervsudlejer, advokat

 • Advokatfirmaet

  AdvokatForRet opstod med det primære formål at føre Forhandlinger og Retssager inden for fast ejendom.

  Siden kontorets etablering den 1. november 2007 har specialiseringen i fast ejendom været grundstenen. Den individuelle og grundige rådgivning er de bærende piller. Det visuelle udtryk fremhæves i særlig grad af logoets 2 penselstrøg. Disse 2 penselstrøg leder ikke kun tankerne hen på et tag, men signalerer at 2 sager ikke er ens, og at AdvokatForRet fokuserer på specialviden inden for fast ejendom. Som hovedområder kan nævnes:

  • Erhvervslejeret – udlejer eller lejer repræsenteres.
  • Boliglejeret – hovedsageligt repræsenteres udlejer.
  • Byggeri – ejer/bygherrer, entreprenør eller rådgiver repræsenteres.
  • Ejendomshandler – køber repræsenteres.
  • Fejl og mangler – hovedsageligt repræsenteres forsikringstager.

  Opgaver løses altid med det af klienten ønskede resultat for øje. Ud over det juridiske aspekt er der ofte økonomiske og personlige hensyn – eller andre hensyn – der skal tages i betragtning, og da advokatens ydelse består i at varetage klientens interesser, bør kommunikationen mellem advokat og klient være en selvfølge. Jo mere advokaten ved om sin klient, jo mere målrettet kan advokatens løsningsforslag tilvirkes.

  CCF06062011_00000
  Dette samspil mellem advokat og klient
  – det er, hvad AdvokatForRet handler om.

  Advokat Jens-Ole Dehn-Toftehøj

 • Retssager

  AdvokatForRet er specialiseret i at rådgive klienter, som erhverver, omdanner, udlejer eller lejer fast ejendom – både erhvervsejendomme og beboelsesejendomme, herunder helårsboliger og fritidsboliger.

  En uløselig tvist kan føre til, at sagen skal afgøres ved domstolene. AdvokatForRet tager imod klienter i alle sagens faser – både i den initierende, hvor der ønskes rådgivning og forhandling forud for en eventuel retssag, men også i de sager, hvor klienten selv har forhandlet, og sagen synes udtømt for muligheder. Her foretager AdvokatForRet en vurdering af, om sandsynligheden for at etablere en frivillig ordning er til stede, inden stævning udtages. Dette giver i mange tilfælde hurtige og procesbesparende resultater.

  Retssager er så absolut den mest bekostelige måde at få tvister afgjort – det gælder for alle sagens parter – så er der mulighed for en forligsmæssig løsning af sagen, bør denne mulighed forsøges, inden der udtages stævning. Ved stævning påføres sagen indledningsvist retsafgift. Efter udveksling af processkrifter mellem sagens parter skal sagen berammes til hovedforhandling, hvilket medfører en berammelsesafgift. Forløbet strækker sig meget let over en periode på 1 år for en byretsbehandling af tvisten.

  AdvokatForRet vil med baggrund i et bredt erfaringsgrundlag altid søge at finde den optimale og mest omkostningsminimerende løsning for klienten.

 • Rådgivning

  Formålet med rådgivning er at informere om relevante aspekter af retstilstanden samt afdække klientens behov og ønsker. Rådgivning kan bl.a. foregå i samspil med forhandlinger, forud for retssager og samtidig med retssager, og er derfor en vigtig brik i den samlede ydelse, som AdvokatForRet leverer i form af sin specialisering omkring fast ejendom:

  • Ved udlejning eller bortforpagtning af fast ejendom – uanset hvilken type – kan det være altafgørende for en god oplevelse, at advokaten er blevet taget med på råd. Også lejere – især erhvervslejere – og forpagtere kan have gavn af at indhente juridisk bistand både før og efter lejekontrakten eller forpagtningsaftalen er indgået. AdvokatForRet kan bl.a. hjælpe med at vurdere, hvorvidt en misligholdelse af den indgåede aftale er væsentlig og rådgive om sanktionsmulighederne i den forbindelse. Hvis lejeniveauet har ændret sig, kan AdvokatForRet hjælpe med at varsle lejen op eller ned, så den kommer til at svare til markedsleje.
  • Afståelse af lejemål kan rumme flere problemstillinger, hvorfor rådgivningen i forbindelse med aftalegrundlaget, herunder opregningen af inventaret, korrespondancen med udlejer, iagttagelsen af købesummens deponering og refusion af bl.a. depositum, kan have stor betydning for transaktionen.
  • Ved køb af fast ejendom foregår rådgivningen i forbindelse med gennemgangen af handlens dokumenter, hvor også en tilpasning af aftalevilkårene kan være nødvendig. AdvokatForRet hjælper gerne klienter igennem hele ejendomshandlen fra gennemgang af servitutter til udarbejdelse af refusion. Køberen har også mulighed for at lade AdvokatForRet gennemgå købsaftalen med bilag, rådgive herom og vilkårsforhandle. Når en endelig handel foreligger, er det muligt at mægleren sørger for den nødvendige tinglysningsbehandling og udfærdigelsen af refusionsopgørelsen.
  • Ved overtagelse af en ejendom med flere købere, som ikke er gift med hinanden, bør købernes indbyrdes forhold angående ejerskabet reguleres i forbindelse med overdragelse af ejendommen, hvilket kan ske ved oprettelse af samejeoverenskomst, lejekontrakt el.lign. Papirløse samlevende bør i forbindelse med boligkøb forelægges muligheden for at oprette et gensidigt testamente, således at den efterlevende får de bedste muligheder for at blive boende i boligen. Pensions- og forsikringsforhold skal også have et eftersyn i den forbindelse.
  • Under besiddelse af fast ejendom kan mangler vise sig, som ingen vil tage ansvaret for. AdvokatForRet hjælper med at placere ansvaret og gøre krav gældende.

  Trskelet

  AdvokatForRet rådgiver også inden for entrepriseretlige problemstillinger, bl.a. om aftaleindgåelse, herunder om behovet for fravigelser i forhold til standardvilkår.

   

 • Syn & Skøn

  Når der opstår en tvist, kan det være nødvendigt at få en uvildig part ind i sagen, der kan tilvejebringe en sagkyndig vurdering til vejledning af den domstol eller anden instans, der i sidste ende kan afgøre tvisten. Man behøver dog ikke at være ude i en retssag for at afholde en skønsforretning. Et syn og skøn foretages, når en af sagens parter kræver det, f.eks. for at bevise, at en ejendom er mangelfuld.

  AdvokatForRet rådgiver bl.a. klienter, hvis nyerhvervede ejendom viser sig at være fejlkonstrueret og/eller inficeret med skimmelsvamp.

  Inden et ejendomskøb anbefales det altid at lade huset gennemgå af en byggesagkyndig, som kan se, om konstruktionen indebærer en særlig risiko for skader, undlades dette, og opdages skaden efter ejendommen er købt, og vil ingen parter anerkende skaden, kan det være nødvendigt at tilvejebringe en isoleret bevisoptagelse, således at ejendommens ejer kan foranledige udbedring uden at miste et eventuelt krav mod den eller dem, som burde påtage sig hele eller dele af omkostningen.

  overskriftAdvokatForRet sørger for, at skønserklæringen afklarer, hvad skaden består i, årsagen til skaden, omfanget/følgerne af skaden, hvilken udbedring der skal foretages, og hvad udbedringen vil koste. Spørgsmålene til skønsmanden bør formuleres således, at skønsmandens besvarelse kan lægges til grund ved en afgørelse af tvisten – i mange tilfælde kan sagen derved afgøres uden en egentlig retssag.

 • Persondata


  Efter databeskyttelsesforordningen skal AdvokatForRet orientere om vores behandling af personoplysninger, og hvilke rettigheder de registrerede har:

  Når AdvokatForRet yder rådgivning, modtager vi forskellige dokumenter fra vores klienter. Disse dokumenter opbevares på en digital sag og i nogle situationer tillige på en fysisk sag. Der vil ofte være personoplysninger i de dokumenter, som vi modtager fra vores klienter, og der vil under en sags behandling til tider komme flere personoplysninger til, eksempelvis fra modparter og deres rådgivere, myndigheder og domstole, eller i form af offentligt tilgængelige oplysninger, som vi selv indsamler. Det kan være almindelige personoplysninger, eksempelvis navn og kontaktinformation. Det kan også være CPR-numre. Oplysningerne kan vedrøre vores klienter eller andre personer, som indgår i de pågældende sager.

  AdvokatForRet behandler de oplysninger, som vi modtager, med det formål at kunne rådgive vores klienter i de sager, som oplysningerne indgår i. Denne behandling sker afhængig af opgavens og oplysningernes karakter med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c eller f, artikel 9, stk. 2, litra f, eller databeskyttelseslovens § 8, stk. 3. Almindeligvis vil hjemlen til at indhente og behandle oplysningerne være, at det er nødvendigt for at opfylde kontrakten med vores klienter eller for at varetage vores klienters legitime/berettigede interesser eller fastlægge, påberåbe eller forsvare deres retskrav. Når vi behandler CPR-numre sker det med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11. Med henvisning til hvidvaskloven indhenter vi identitetsoplysninger mv. på vores klienter med det formål at opfylde denne lovs krav. Hjemlen for denne behandling følger af hvidvasklovens § 11.

  AdvokatForRet stiller ikke personoplysninger til rådighed for nogen tredjepart med henblik på markedsføring eller lignende formål. Vi videregiver alene personoplysninger, hvis det er nødvendigt, for at vi kan varetage vores klienters ovennævnte interesser. De typiske modtagere af sådanne oplysninger vil være myndigheder, domstole, modparter og deres rådgivere. I sager, som omfattes af hvidvaskloven, videregiver vi identitetsoplysninger mv. i det omfang, vi er forpligtede til at gøre dette efter loven. Vi overfører sædvanligvis ikke data udenfor EU, og hvis sådan overførsel måtte finde sted, sker det alene under iagttagelse af de nødvendige sikkerhedsgarantier som krævet efter den gældende databeskyttelseslovgivning. Vi overlader personoplysninger til vores systemleverandør Webex i henhold til en databehandleraftale og alene med det formål at muliggøre vores anvendelse af det pågældende it-system. Vi har etableret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang til, tab eller ødelæggelse af de data, som er undergivet vores ansvar. Vi udvikler løbende vores sikkerhedspolitikker og procedurer for at sikre, at vores systemer er sikre og beskyttede. Det er kun personer, som har et legitimt behov for at behandle personoplysninger til de ovennævnte formål, der har adgang til disse.

  AdvokatForRet opbevarer personoplysninger, så længe der er en retlig relevant interesse heri, hvilket sædvanligvis afgøres ud fra en konkret vurdering af oplysningernes betydning sammenholdt med de gældende forældelsesregler. Hvis der er en retlig relevant interesse, vil opbevaringen kunne ske i indtil 10 år efter sagens afslutning. I sager, som omfattes af hvidvaskloven, opbevarer vi efter de gældende regler identitetsoplysninger i fem år efter sagens afslutning.

  De registrerede har efter databeskyttelsesforordningen:
  • Ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler 
  • Ret til at få urigtige oplysninger rettet 
  • Ret til i særlige tilfælde at få slettet oplysninger inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning 
  • Ret til i visse tilfælde at få begrænset behandlingen, så den fremover – bortset fra opbevaring – alene må ske efter samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser 
  • Ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af oplysningerne 
  • Ret til at modtage de registrerede personoplysninger i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format samt at få overført disse fra en dataansvarlig til en anden uden hindring 
  Vi kan i forbindelse med registreredes udøvelse af ovenstående rettigheder stille krav om relevant legitimation.

  Advokat Jens-Ole Dehn-Toftehøj, Usserød Kongevej 157, 2970 Hørsholm, CVR-nr. 29595259, er dataansvarlig for oplysninger, som modtages til brug for AdvokatForRet’s almindelige rådgivning af vores klienter. Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine persondata, kan du kontakte os på telefon 45 83 85 87 eller info@advokatforret.dk.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Her kan du også indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.
   
  Klager over advokaters salær eller adfærd kan rettes til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.
 • Kontakt


  AdvokatForRet  
  Usserød Kongevej 157  
  2970 Hørsholm
  tlf 45 83 85 87     
  info@advokatforret.dk