Erhvervslejemål, advokat hørsholm, Erhvervsejendomme, Erhvervsudlejning, Erhvervsudlejning, Erhvervsudlejer, advokat

 • Advokatfirmaet

  AdvokatForRet opstod med det primære formål at føre Forhandlinger og Retssager inden for fast ejendom.

  Siden kontorets etablering den 1. november 2007 har specialiseringen i fast ejendom været grundstenen. Den individuelle og grundige rådgivning er de bærende piller. Det visuelle udtryk fremhæves i særlig grad af logoets 2 penselstrøg. Disse 2 penselstrøg leder ikke kun tankerne hen på et tag, men signalerer at 2 sager ikke er ens, og at AdvokatForRet fokuserer på specialviden inden for fast ejendom. Som hovedområder kan nævnes:

  • Erhvervslejeret – udlejer eller lejer repræsenteres.
  • Boliglejeret – hovedsageligt repræsenteres udlejer.
  • Byggeri – ejer/bygherrer, entreprenør eller rådgiver repræsenteres.
  • Ejendomshandler – kun køber repræsenteres.

  Opgaver løses altid med det af klienten ønskede resultat for øje. Ud over det juridiske aspekt er der ofte økonomiske og personlige hensyn – eller andre hensyn – der skal tages i betragtning, og da advokatens ydelse består i at varetage klientens interesser, bør kommunikationen mellem advokat og klient være en selvfølge. Jo mere advokaten ved om sin klient, jo mere målrettet kan advokatens løsningsforslag tilvirkes.

  CCF06062011_00000
  Dette samspil mellem advokat og klient
  – det er, hvad AdvokatForRet handler om.

  Advokat Jens-Ole Dehn-Toftehøj

 • Retssager

  AdvokatForRet er specialiseret i at rådgive klienter, som erhverver, omdanner, udlejer eller lejer fast ejendom – både erhvervsejendomme og beboelsesejendomme, herunder helårsboliger og fritidsboliger.

  En uløselig tvist kan føre til, at sagen skal afgøres ved domstolene. AdvokatForRet tager imod klienter i alle sagens faser – både i den initierende, hvor der ønskes rådgivning og forhandling forud for en eventuel retssag, men også i de sager, hvor klienten selv har forhandlet, og sagen synes udtømt for muligheder. Her foretager AdvokatForRet en vurdering af, om sandsynligheden for at etablere en frivillig ordning er til stede, inden stævning udtages. Dette giver i mange tilfælde hurtige og procesbesparende resultater.

  Retssager er så absolut den mest bekostelige måde at få tvister afgjort – det gælder for alle sagens parter – så er der mulighed for en forligsmæssig løsning af sagen, bør denne mulighed forsøges, inden der udtages stævning. Ved stævning påføres sagen indledningsvist retsafgift. Efter udveksling af processkrifter mellem sagens parter skal sagen berammes til hovedforhandling, hvilket medfører en berammelsesafgift. Forløbet strækker sig meget let over en periode på 1 år for en byretsbehandling af tvisten.

  AdvokatForRet vil med baggrund i et bredt erfaringsgrundlag altid søge at finde den optimale og mest omkostningsminimerende løsning for klienten.

 • Rådgivning

  Formålet med rådgivning er at informere om relevante aspekter af retstilstanden samt afdække klientens behov og ønsker. Rådgivning kan bl.a. foregå i samspil med forhandlinger, forud for retssager og samtidig med retssager, og er derfor en vigtig brik i den samlede ydelse, som AdvokatForRet leverer i form af sin specialisering omkring fast ejendom:

  • Ved udlejning eller bortforpagtning af fast ejendom – uanset hvilken type – kan det være altafgørende for en god oplevelse, at advokaten er blevet taget med på råd. Også lejere – især erhvervslejere – og forpagtere kan have gavn af at indhente juridisk bistand både før og efter lejekontrakten eller forpagtningsaftalen er indgået. AdvokatForRet kan bl.a. hjælpe med at vurdere, hvorvidt en misligholdelse af den indgåede aftale er væsentlig og rådgive om sanktionsmulighederne i den forbindelse. Hvis lejeniveauet har ændret sig, kan AdvokatForRet hjælpe med at varsle lejen op eller ned, så den kommer til at svare til markedsleje.
  • Afståelse af lejemål kan rumme flere problemstillinger, hvorfor rådgivningen i forbindelse med aftalegrundlaget, herunder opregningen af inventaret, korrespondancen med udlejer, iagttagelsen af købesummens deponering og refusion af bl.a. depositum, kan have stor betydning for transaktionen.
  • Ved køb af fast ejendom foregår rådgivningen i forbindelse med gennemgangen af handlens dokumenter, hvor også en tilpasning af aftalevilkårene kan være nødvendig. AdvokatForRet hjælper gerne klienter igennem hele ejendomshandlen fra gennemgang af servitutter til udarbejdelse af refusion. Køberen har også mulighed for at lade AdvokatForRet gennemgå købsaftalen med bilag, rådgive herom og vilkårsforhandle. Når en endelig handel foreligger, er det muligt at mægleren sørger for den nødvendige tinglysningsbehandling og udfærdigelsen af refusionsopgørelsen.
  • Ved overtagelse af en ejendom med flere købere, som ikke er gift med hinanden, bør købernes indbyrdes forhold angående ejerskabet reguleres i forbindelse med overdragelse af ejendommen, hvilket kan ske ved oprettelse af samejeoverenskomst, lejekontrakt el.lign. Papirløse samlevende bør i forbindelse med boligkøb forelægges muligheden for at oprette et gensidigt testamente, således at den efterlevende får de bedste muligheder for at blive boende i boligen. Pensions- og forsikringsforhold skal også have et eftersyn i den forbindelse.
  • Under besiddelse af fast ejendom kan mangler vise sig, som ingen vil tage ansvaret for. AdvokatForRet hjælper med at placere ansvaret og gøre krav gældende.

  Trskelet

  AdvokatForRet rådgiver også inden for entrepriseretlige problemstillinger, bl.a. om aftaleindgåelse i forhold til SL 97, AB-Forbruger, AB 92, ABT 93 og ABR 89, herunder om behovet for fravigelser.

   

 • Syn & Skøn

  Når der opstår en tvist, kan det være nødvendigt at få en uvildig part ind i sagen, der kan tilvejebringe en sagkyndig vurdering til vejledning af den domstol eller anden instans, der i sidste ende kan afgøre tvisten. Man behøver dog ikke at være ude i en retssag for at afholde en skønsforretning. Et syn og skøn foretages, når en af sagens parter kræver det, f.eks. for at bevise, at en ejendom er mangelfuld.

  AdvokatForRet rådgiver bl.a. klienter, hvis nyerhvervede ejendom viser sig at være fejlkonstrueret og/eller inficeret med skimmelsvamp.

  Inden et ejendomskøb anbefales det altid at lade huset gennemgå af en byggesagkyndig, som kan se, om konstruktionen indebærer en særlig risiko for skader, undlades dette, og opdages skaden efter ejendommen er købt, og vil ingen parter anerkende skaden, kan det være nødvendigt at tilvejebringe en isoleret bevisoptagelse, således at ejendommens ejer kan foranledige udbedring uden at miste et eventuelt krav mod den eller dem, som burde påtage sig hele eller dele af omkostningen.

  overskriftAdvokatForRet sørger for, at skønserklæringen afklarer, hvad skaden består i, årsagen til skaden, omfanget/følgerne af skaden, hvilken udbedring der skal foretages, og hvad udbedringen vil koste. Spørgsmålene til skønsmanden bør formuleres således, at skønsmandens besvarelse kan lægges til grund ved en afgørelse af tvisten – i mange tilfælde kan sagen derved afgøres uden en egentlig retssag.

 • Kontakt


  AdvokatForRet   Usserød Kongevej 157   2970 Hørsholm
  tlf 45 83 85 87   fax 45 86 42 64   info@advokatforret.dk